Clips Bậc Đại học

 

- Giới thiệu ngành Công nghệ Sinh học: Xem video clip


- Giới thiệu ngành Công nghệ Sinh học tiên tiến: Xem video clip


- Giới thiệu ngành Công nghệ Sinh học chuyên ngành Vi sinh vật học: Xem video clip

 


KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn