Danh sách cán bộ

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

PGS.TS. Trần Nhân Dũng – MSCB: 0744

Chức vụ:  Viện trưởng

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/tndung

PGS. TS. Nguyễn Văn Thành – MSCB: 0749

Chức vụ:  Phó Viện trưởng – Thường trực

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/nvthanh

PGS. TS. Nguyễn Minh Chơn – MSCB: 0412

Chức vụ:  Phó Viện trưởng - Đào tạo sau Đại học

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/nmchon

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH VẬT

Tổ Công nghệ sinh học thực phẩm

PGS.TS. Hà Thanh Toàn – MSCB: 0347

Chức vụ:  Hiệu trưởng trường ĐHCT

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/httoan

PGS. TS. Ngô Thị Phương Dung – MSCB: 0748

Chức vụ: Trợ lý hợp tác Quốc tế

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ntpdung

ThS. Huỳnh Xuân Phong – MSCB: 2337

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/hxphong

TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm – MSCB: 1768

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/hnttam

Nguyễn Ngọc Thạnh – MSCB: 1889

Chức vụ:  CBPVGD

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/nnthanh

Bùi Hoàng Đăng Long – MSCB: 9724

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email: bhdlong @ctu.edu.vn

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/bhdlong

Tổ Vi sinh vật

GS.TS. Cao Ngọc Điệp – MSCB: 0743

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/cndiep

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp – MSCB: 0742

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/nhhiep

ThS. Trần Thị Giang – MSCB:

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ttgiang

ThS. Trần Trà My - MSCB:9620

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ttmy

ThS. Phạm Thị Khánh Vân – MSCB: 8666

Chức vụ:  Nghiên cứu sinh nước ngoài

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ptkvan

Nguyễn Thị Thuý Duy – MSCB: 9541

Chức vụ:  Kỹ thuật viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ

Tổ Công nghệ sinh học phân tử

PGS. TS. Trương Trọng Ngôn – MSCB: 0308

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ttngon

PGS. TS. Nguyễn Minh Chơn – MSCB: 0412

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/nmchon

TS. Nguyễn Đắc Khoa – MSCB: 2439

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ndkhoa

TS. Bùi Thị Minh Diệu – MSCB: 0751

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/btmdieu

ThS. Võ Văn Song Toàn – MSCB: 2338

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/vvstoan

TS. Dương Thị Hương Giang – MSCB: 0754

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/dthgiang

TS.  Nguyễn Đức Độ – MSCB: 2648

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/nddo

ThS. Phạm Văn Hậu – MSCB: 1888

Chức vụ:  CBGD; Nghiên cứu sinh nước ngoài

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/pvhau

ThS. Nguyễn Trí Yến Chi – MSCB: 9557

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ntychi

ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung – MSCB: 8938

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ntxdung

ThS. Lâm Phan Tùng Anh – MSCB: 9723

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email: lptanh @ctu.edu.vn

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/lptanh

ThS. Đỗ Tấn Khang – MSCB: 2611

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/dtkhang

ThS. Nguyễn Phạm Anh Thi – MSCB: 8998

Chức vụ:  Học nước ngoài

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/npathi

Trần Văn Bé Năm – MSCB: 8937

Chức vụ:  Kỹ thụât viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/tvbnam

Nguyễn Đan vân – MSCB: 9665

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ndvan

Trần Non Nước – MSCB: 9593

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email: tnnuoc @ctu.edu.vn

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/tnnuoc

Nguyễn Thanh Huy – MSCB: 9722

Chức vụ:  Ngiên cứu viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/nthuy

Tổ Công nghệ sinh gen thực vật

ThS. Trần Thị Xuân Mai – MSCB: 0750

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ttxmai

TS. Nguyễn Thị Pha – MSCB: 1769

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ntpha

ThS. Nguyễn Thị Liên – MSCB: 1890

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ntlien

TS. Nguyễn Đức Trọng – MSCB: 8631

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ndtrong

TỔ VĂN PHÒNG

ThS. Trần Vũ Phương – MSCB: 1320

Chức vụ:  Chánh văn phòng

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/tvuphuong

Lý Thị Bích Thủy – MSCB: 1026

Chức vụ:  Phó chánh văn phòng

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/thuyly

Trần Nguyên Tuấn – MSCB: 2610

Chức vụ:  Chuyên viên phụ trách
Công tác sinh viên

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/tntuan

Đỗ Phúc Thái – MSCB: 1887

Chức vụ:  Chuyên viên phụ trách IT

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/dpthai

Nguyễn Thị Thảo – MSCB: 0752

Chức vụ:  Thủ quỹ

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/ntthao

Nguyễn Thị Kim Loan – MSCB: 1153

Chức vụ:  Thư ký Văn phòng

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/kimloan

 

 

Trà Phan Hoa Lan – MSCB: 0758

Chức vụ:  Kế toán

Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Webpage: http://birdi.ctu.edu.vn/tphlan

Trương Khánh Anh Cơ

MSCB: 9760

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Nguyễn Minh Thuỳ

MSCB: 9761

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 
 


KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn