LIÊN HỆ CÔNG TÁC

VIỆN NGHIÊN CỨU & Phát triỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Fax: (0710) 3830 260

- Viện Trưởng (Ts. Trần Nhân Dũng)

(0710) 3872 047

- Phó Viện trưởng (Ts. Nguyễn Văn Thành)

(0710) 3730 270

- Phó Viện trưởng (Ts. Ngô Thị Phương Dung)

(0710) 3872 048

- Văn phòng

(0710) 3835 961

- Thư ký và Thư viện

(0710) 3835 892

- PTN. Công nghệ sinh học Enzym

(0710) 3872 054

- PTN. Công nghệ sinh học thực phẩm

(0710) 3872 053

- PTN. Công nghệ sinh học thực vật

(0710) 3872 055

- PTN. Di truyền phân tử

(0710) 3872 052

- PTN. Sinh hóa

(0710) 3872 049

- PTN. Sinh học phân tử

(0710) 3730 271

- PTN. Vi sinh vật đất

(0710) 3872 050

- PTN. Vi sinh vật môi trường

(0710) 3872 051

- Phòng quảng bá sản phẩm

(0710) 3734 035

 

KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn