THƯ VIỆN

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ CNSH NĂM 2011

DANH MỤC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC. K. 36

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ NĂM 2013

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC. KHÓA 19, NĂM 2014

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CNSH K. 12 NĂM 2008

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CNSH 2001-2007

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC K13 NĂM 2009

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC K 14, NĂM 2010

DANH SÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIÊN TIẾN (K 32 - 33 - 34 - 35)

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CNSH K.17 NĂM 2012

DANH MỤC SÁCH TIẾNG NƯỚC NGOÀI

DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC (TCKHTN)

DANH MỤC SÁCH CÁC CHUYÊN NGÀNH 2010 (CTTT)

DANH MỤC SÁCH TIẾNG VIỆT 2010

DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ

GIÁO TRÌNH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

SÁCH PHÒNG CNSH THỰC PHẨM

SÁCH NGÀNH CNSH THỰC PHẨM

DANH MỤC SÁCH  TỔ SINH HOÁ - PHÒNG CÔNG NGHỆ ENZIM

DANH MỤC SÁCH SINH HỌC PHÂN TỬ

LUẬN AN TIEN SĨ SINH HOC

DANH MỤC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN NGANH VSV

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LVTN CỬ NHÂN NGÀNH CNSH

ĐCLVTN DAI HOC -CNSH NĂM 2016 K39

DCLVTN DH 2016 NGÀNH VSV- K39

ĐCLVTN NĂM 2016 K39

DE CUONG LV THAC SĨ CNSH-NĂM 2012

DE CUONG LV THAC SĨ CNSH-NĂM 2013

DE CUONG LV THAC SĨ CNSH-NĂM 2014

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CTTT (K32-38)

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - CNSH - K36

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CTTT (K32-33-34-35)

DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN (BARCODE)

 

 


KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn