KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 07103 835961 Fax: (84) 07103 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn