Nhà tuyển dụng

 

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG AN NGHIỆP TUYỂN DỤNG (MỚI):

>> Xem chi tiết

  • CÔNG TY CỔ CHIÊN TUYỂN DỤNG MỘT SỐ VỊ TRÍ:

>> Xem chi tiết 1, Xem chi tiết 2, Xem chi tiết 3

  • Thông báo tuyển dụng (học bổng)

Link: http://www.mitacs.ca/globalink/information-students/prospective-2015-globalink-students

  • Thông báo tuyển dụng (Công ty TNHH DV Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú AQUAMEKONG.)

Link: http://cnsh-vn.org/2015/01/22/thong-tin-tuyen-dung-cong-ty-tnhh-dv-ky-thuat-nuoi-trong-thuy-san-minh-phu/

 


KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn