1.       

 

GS.TS. Hà Thanh Toàn  

MSVC: 000347

Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3830 604;

Hiệu trưởng

2.       

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành  

MSVC: 000749

Giảng viên cao cấp; Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292.3730270;

Viện trưởng

3.       

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Chơn

MSVC: 000412

Giảng viên cao cấp; Chuyên ngành: Sinh Học Ứng Dụng/ Nông Nghiệp.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 306

Phó Viện trưởng

4.       

 

TS. Nguyễn Thị Pha

MSVC: 001769

Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Điện thoại cơ quan: 0292 3832569

Phó Viện trưởng

5.       

 

PGS.TS. Trần Nhân Dũng

MSVC: 000744

Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 047

 

6.       

 

GS.TS. Cao Ngọc Điệp

MSVC: 000743

Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 051

 

7.       

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp

MSVC: 000742

Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 050

 

8.       

 

PGS.TS. Trương Trọng Ngôn

MSVC: 000308

Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 052

 

9.       

 

PGS.TS. Ngô Thị Phương Dung

MSVC: 000748

Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 048

 

10.

TS. Đỗ Tấn Khang

MSVC: 002611

Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

Trưởng Bộ môn

11.  

 

PGS. TS. Nguyễn Đắc Khoa

MSVC: 002439

Giảng viên cao cấp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 302

Phó Trưởng Bộ môn

12.  

 

TS. Huỳnh Xuân Phong

MSVC: 002337

Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 048

Trưởng Bộ môn

13.  

 

TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm

MSVC: 001768

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan:

Phó Trưởng Bộ môn

14.  

 

TS. Bùi Thị Minh Diệu

MSVC: 000751

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan:

 

15.  

 

ThS. Nguyễn Thị Liên

MSVC: 001890

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 055

 

16.  

 

TS. Võ Văn Song Toàn

MSVC: 002338

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 054

 

17.  

 

TS. Nguyễn Đức Độ

MSVC: 002648

Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 054

 

18.

TS. Trần Thị Thanh Khương

MSVC: 002773

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

 

20.  

 

ThS. Trần Vũ Phương

MSVC: 001320

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3835 961

Chánh Văn Phòng

21.  

 

CN. Lý Thị Bích Thủy

MSVC: 001026

Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3835 961

Phó Chánh Văn Phòng

22.

Ths. Trần Gia Huy

MSVC: 010091

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

 

23.

TS. Trương Thị Bích Vân

MSVC: 002364

Giảng viên chính

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

Trợ lý đào tạo Sau đại học

24.  

 

ThS. Phạm Hồng Quang

MSVC: 002441

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan:

 

25.  

 

CN. Nguyễn Thị Thảo

MSVC: 000752

Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3734 838

 

26.

CN. Trần Hữu Hậu

MSVC: 010094

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

 

27.

TS. Nguyễn Phạm Anh Thi

MSVC: 002774

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

 

28.  

 

CN. Trần Nguyên Tuấn

MSVC: 002610

Chuyên viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan:

 

29.  

 

ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh

MSVC: 001889

Kỹ sư

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 048

 

30.  

 

CN. Trần Văn Bé Năm

MSVC: 002759

Kỹ sư

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

 

31.  

 

Nguyễn Ngọc Thơ

MSVC: 001443

Nhân viên phục vụ

 

 

32.  

 

Phan Thị Minh

MSVC: 002777

Nhân viên phục vụ

 

 

33.  

 

Huỳnh Công Lý

MSVC: 001443

Nhân viên bảo vệ

 

 

34.  

 

Trần Công Thoại

MSVC: 001443

Nhân viên bảo vệ

 

 

35.

CN. Nguyễn Phạm Thiên Trang

MSVC: 010092

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

 

36.

TS. Trần Thị Giang

MSVC: 002819

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

 

37.  

 

CN. Nguyễn Thị Thúy Duy

MSVC: 009541

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

38.  

 

TS. Nguyễn Trí Yến Chi

MSVC: 009557

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

39.

TS. Bùi Thanh Liêm

MSVC: 002869

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

 

40.

TS. Trịnh Hoàng Khải

MSVC: 002818

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

 

41.  

 

ThS. Bùi Hoàng Đăng Long

MSVC: 009724

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

42.  

 

ThS. Trần Quốc Tuấn

MSVC: 009759

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

43.  

 

ThS. Nguyễn Tường Vi

MSVC: 009839

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

44.  

TS. Trần Ngọc Quý

MSVC: 002566

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Điện thoại cơ quan: 0292 3730 271

 

45.  

 

CN. Võ Trung Nghĩa

MSVC: 009843

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

46.  

 

ThS. Lê Thị Nhiên

MSVC: 009844

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

47.  

 

Trần Hữu Phước

MSVC: 009775

Công nhân sản xuất

 

 

48.  

 

Nguyễn Thanh Hoàng

MSVC: 009664

Công nhân sản xuất

 

 

49.

CN. Lưu Minh Châu

MSVC: 010089

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại cơ quan: 0292 3872 048

 

50.  

 

CN. Nguyễn Thanh Huy

MSVC: 009722

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

51.

TS. Đỗ Thị Xuân

MSVC: 002700

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại di động: 0914 381 961

 

52.

Kỹ sư. Phạm Thị Hải Nghi

MSVC: 010093

Nghiên cứu viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại di động: 0378824543

 

52.  

 

Nguyễn Thị Kim Loan

MSVC: 000759

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

ĐÁNH GIÁ AUN

Số lượt truy cập

1325180
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
823
4884
2069
1325180

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260
Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn